VOORVERKOOP GESTART
“T HUNDERROCK 22, the 5th dimension!” Op zaterdag 17 decembe r 22 wordt voor de 5 de keer in sporthal de Stappert het unieke “THUNDERRO CK” FESTIVAL georga nisee rd door Sportcafé de Stappert. In het kader va n het 1 ste lustrum hebbe n we gemee nd er goed aan te doen er een “REUNION” kara kter aan te geven me t maar liefst 5 ban ds, we beginnen deze dag dan ook om 16.00uu r exac t!! FOO FIG HTERS by “ BEST OF FOO” - ACDC by “HIGH VOLTAGE” e n LED- ZEPP ELIN by “PHYSICAL GRAFFITI” geven acte de préséance. Dit zijn 3 tribute bands, die in de vorig e edities al een optreden hebben verzorgd en inmiddels een bekend geluid late n horen in deze regio. Ons aller “Old Ho psstar” Erik vd Ven moet flink aan de bak want hij mag 2x “zijn ding doen” d eze dag! Ook de ver bazingwekkende goede coverband “BLACK SOLID”, met op gitaar ons eigen “Young Hopsstar” Ties Peek, heeft het Stappert podium al ee n keer betreden en me nig rockhart snelle r laten slaan. Nog geen afsluiter van een festival maar zeker “kloppe nd aan de deur! !”
Met “BLACK PEARL” he bben we ook een debutant op ons podium!! Met alweer een “Hopsstar” als strale nd midde lpunt, Ronnie Hendriks, is deze, nog niet zo lang geleden opgerichte Pearl Jam tribute band een absolute aanwi nst binnen het circuit . Wat zeker n iet vergeten mag wor de n is da t THUNDERROCK bek en d staat om zijn perfecte geluid en de geweldige, e doch niet overdreven, licht- en effecten show! Hiervoor staat Millennium Sound al jaren gara nt en ook dit jaar zijn kosten en moeite gespaar d heel veel muzi ekliefheb bers deze d ag oude tijde n te laten herleve n. Deze combinatie met een podium van ruim 80mtr2 ma akt THUNDERROCK uniek in deze regio. Reden te meer om ee ns te gaan luisteren en kijken . Voor de pri js hoe f je het niet te laten!! Zoals aangek ondigd: de voorverkoop is begonne n!! Inmiddels gebruikelijk heeft de Stappert weer gezorgd voor een mooie “vroegboek actie”! Wat? Dat vertelle n we nog niet! Maar voo r dege ne die mee rdere ti ckets tegelijk koopt voor een bepaalde , nog niet ont hulde datu m, is er kans op ….. Koop je je tickets voor die datum, zullen wij je emailadres vrage n en we informere n je verder hierover na sluiting voorverkoopdat u m!! SO BE THERE!!
VOOR VERKOOP ADRES IS; SPORTH AL/SP OR TCAFE DE ST APPERT BEERSEWEG 2 5443 AP HAPS (LET OP: is n ie t a ltijd o pen, graag even een tele foont je vo ordat . ) T EL: JOHN 06 -30 31 60 90 / SPORTCAFE 0485 -802807
EMA IL; SPORTCAF E. ST AP PERT @HOME. NL TELEFONISCH EN VIA MAIL RESEREVEREN MOGE LIJK!! TICKETS A 22.50
link naar
link naar
link naar
link naar
link naar